Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu yazı yoluyla internet sitemiz, başvuru formu veya dilekçe aracılığıyla, burs başvurusunda bulunan, burslar hakkında bilgi talep eden ya da sair bir sebeple kişisel verilerini vakfımıza ileten kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, elektronik ortamda veya vakfımıza iletilen belgeler/formlar aracılığıyla toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu

Dr. (h.c.) İbrahim Bodur KSV Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (kısaca “KSV”) Adres: Büyükdere Cad. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. Kaleseramik Binası No:4 Levent Beşiktaş İstanbul, Sicil No: 887502-0, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda KSV tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

Kişisel verileriniz;

 1. Açılan veya açılacak kursların ve sınavların planlaması, yürütülmesi, müfredatın belirlenmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi 
 2. Açılan veya açılacak (lise, orta öğrenim, ön-lisans, lisans) eğitim kurumlarının ve sınavların planlaması, yürütülmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi 
 3. Öğrencilere verilmiş veya verilecek bursların planlanması, burs imkânlarının artırılması, 
 4. Bursiyer adaylarının ve/veya bursiyerlerin eğitim öğrenim seyrinin takibi,
 5. Burs kaynaklarımızın arttırılması, verimli ve etkin biçimde kullanılması ve burs olanaklarımızın arttırılması çalışmalarının yürütülmesi,
 6. İhtiyacı olan öğrencilere kitap, kırtasiye, eğitim araçları, yurt ücreti, üniversiteye hazırlık ve diğer kurs bedelleri, giyim, sağlık ve benzeri ulaştırılması, bu konuda hazırlık çalışmaları yapılması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 7. Açılmış veya açılacak yaşlı yurdu, sağlık ocağı gibi kurumların planlanması, sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve bu hizmetlere ihtiyaçların tespit edilmesi, bu hizmet için kaynakların planlanması,
 8. Afet ve felaketlerden etkilenen kişilere yardım ulaştırılması, bu konuda hazırlık çalışmaları yapılması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 9. Gazilere ve şehit yakınlarına yardım ulaştırılması, bu konuda hazırlık çalışmaları yapılması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 10. Her düzeyde eğitim ve öğretim kurumlarının teçhizat, tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması, bu konuda hazırlık çalışmaları yapılması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi,
 11. Yardıma muhtaç kişilere; tedavi ve buna bağlı teşhis, ilaç, ameliyat, hastane masrafları, diş tedavi ve yapımı, gözlük, protez, ortez gibi sağlık yardımları, gıda, giyecek ve sair ihtiyaçları için nakdi ve ayni yardımların planlanması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 12. Tarihi, mimari ve kültürel değerlere sahip yapılar ile kamu hizmetine tahsis edilmiş kamuya veya özel kişilere ait yapıların, tesislerin bakımı, onarımı, tefrişi, restorasyonu ve idamesi ile ilgili tüm yardımların planlanması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 13. İlgili mercilerle koordineli olarak az gelişmiş mezra, köy ve mahallelerin yol, su, elektrik, altyapı gibi konularında yapımı için yardımların planlanması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi,
 14. Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlara destek amaçlı şartlı veya şartsız yardım ve bağışlar yapılması, bunların planlanması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi, 
 15. Ülkemizi uluslararası platformda (ilim, bilim, kültürel, spor) temsil eden topluma faydalı kişileri ödüllendirilmesi ve yapılacak yardımların planlanması, kaynaklarımızın planlanması, etkin kullanımı ve yardımların artırılması ve iyileştirilmesi,
 16. İnternet sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilması,
 17. Vakfımızın düzenlediği etkinlik ve faaliyetlere katılımın takip ve analiz edilmesi, etkinlik ve faaliyetlerin vakfımız amaçlarına daha iyi hizmet eder hale getirilmesi, 

Amaçları dahilinde işlenecektir. 

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir, 

 1. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitemizden veya diğer kanallardan ulaştırdığınız ettiğiniz iletişim bilgileriniz ve diğer kişisel verileriniz, referans gösterdiğiniz kişilerin iletişim bilgileri, kimlik bilgileriniz, aile üyelerinize ilişkin bilgiler, öğrenim hayatınıza ilişkin bilgiler, sizin ve aile üyelerinizin bedensel engel durumu gibi vakfımızın amaçları kapsamında işlenmesi gereken özel nitelikli kişisel veriler,
 2. İnternet sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb. 
 3. Mevzuat gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
 4. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre vb. kullanım istatistikleri

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin işleneceğine dair rızanızı vermekle, aynı zamanda, vakfımıza iletmiş olduğunuz (referans gösterdiğiniz kişiler ve aile fertleriniz gibi) üçüncü kişilere ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verileri mevzuata uygun şekilde aldığınızı ve bunları vakfımıza aktarmanıza ve bunların tarafımızca işlenmesine rızaları olduğunu ve işbu aydınlatma metnine bahsedilen üçüncü kişilerin vakıf olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Vakfımıza aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler veya özel nitelikli kişisel veriler sebebi ile herhangi bir idari organ veya yargı mercii tarafından vakfımız aleyhine bir sonuç doğması halinde, bu kapsamda vakfımızın katlanmak zorunda kalacağı tutarlar tarafınıza rücu edilecektir. Verilerinizin, işbu aydınlatma metni çerçevesinde işlenmesine rıza göstermekle, bahsedilen rücu konusuna da rıza göstermektesiniz.

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 1. Vakıf organları mensuplarına,
 2. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine, 
 3. Yukarıda sayılan veri işleme amaçları kapsamında destek aldığımız tedarikçi, müteahhit ve danışmanlarımıza, anılı amaçlar ile örtüşen iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde rol oynayan, faaliyetler yürüten hayır kurumları, eğitim kurumları ve vakıflara, burs, yardım imkanı sağlayan yurtiçi veya yurtdışında mukim tüzel ve gerçek kişilere,
 4. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle,
 5. Elektronik alpyapı konusunda destek aldığımız yurtiçi veya yurtdışında mukim tüzel ve gerçek kişilere, 
 6. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, KSV veya KSV adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, KSV tarafından, faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, mevzuatta ve vakıf senedimizde öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

KSV’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.ksvvakfi.org adresindeki formu doldurarak, “Büyükdere Cad. Prof. Ahmet Kemal Aru Sok. Kaleseramik Binası No:4 Levent Beşiktaş İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini ksv-kvkk@kale.com.tr mail adresine vakfımızın sisteminde kayıtlı olan daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin vakıf faaliyetleri çerçevesinde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda destek alınan tedarikçi, müteahhit ve danışmanlara, anılı amaçlar ile örtüşen iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde rol oynayan hayır kurumları ve vakıflara, burs, yardım imkanı sağlayan tüzel ve gerçek kişiler ve eğitim kurumları ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

 

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza  :